Guru Search ระบบค้นหาข้อมูลสำหรับองค์กร

ระบบ Search Engine ภาษาไทยสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด

 

องค์กรทุกแห่งในปัจจุบันมักจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อที่จะจัดการข้อมูลเหล่านั้นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลที่มีศักยภาพสูง

ไม่ว่าจะเพื่อการใช้งานภายในองค์กรเองหรือเพื่อตอบสนองผู้ใช้ขององค์กรผ่านเว็บไซต์ และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง สำหรับการค้นหาข้อมูลภายในองค์กรก็คือ การป้องกันข้อมูลที่ใช้เฉพาะภายในองค์กรไม่ให้รั่วไหลออกไปด้านนอก ดังนั้นระบบค้นหาข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรต้องมีเพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการเฉพาะตัวต่าง ๆ ของแต่ละองค์กรได้และทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ค้นพบข้อมูลที่ต้องการโดยไม่ตกหล่น

คุณสมบัติทั่วไป Guru Search

 • ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว (ใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาทีในการค้นหาจากข้อมูลขนาด 1 กิกะไบต์)
 • ค้นหาข้อมูลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้หลายประเภท เช่น .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .pdf, .html, .mht, .xml
 • ใช้งานได้กับข้อมูลจำนวนมาก
 • ค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • บริหารจัดการได้ผ่านทางเว็บเบราเซอร์
 • รองรับการเพิ่มเครื่องแม่ข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเร็ว และเสถียรภาพในการค้นหา
 • รองรับการตัดคำภาษาไทยเพื่อแยกคำ (เช่น ค้นหาคำว่า หมา โดยไม่ต้องการให้เจอในส่วนที่อยู่ในคำว่า หมาย)
 • รองรับการค้นหาวลี (เช่น “บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด”)
 • รองรับการค้นหาแบบตรรกะโดยเครื่องหมาย+และ- (เช่น +สยาม +ประเทศ –ไทย เป็นการค้นหาข้อความที่มีทั้งคำว่าสยามและประเทศ แต่ไม่มีคำว่า ไทย)

คุณสมบัติพิเศษ Guru Search

 • ค้นหาคำที่การสะกดคล้ายกัน (Fuzzy Search) (เช่น สามารถค้นหาคำว่า เอเชีย แล้วต้องการให้คำเจอคำว่า เอเซีย)
 • ค้นหาคำข้างเคียง (Proximity Search) (เช่น ท่องเที่ยว near ภูเก็ต จะค้นหาข้อความที่มีคำว่า ท่องเที่ยวอยู่ห่างจากคำว่า ภูเก็ต ไม่เกิน 10 คำ)
 • ค้นหาคำพ้องเสียง (Soundex Search) (เช่น ค้นหาคำว่า เว็บ แล้วต้องการให้เจอคำว่า เวบ,เวบต์,เวป หรือค้นหาคำว่า พรพรรณ แล้วต้องการให้เจอคำว่า พรพันธุ์,พรภัณฑ์)
 • ค้นหาคำความหมายเหมือน (Synonym Search) (เช่น ค้นหาคำว่า หมา แล้วต้องการให้เจอคำว่า สุนัข)
 • ค้นหาโดยใช้ส่วนหนึ่งของคำ (Wildcard Search) (เช่น กล้วย* จะค้นหาคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากล้วย เช่น กล้วยตาก กล้วยไข่)