Book Reader

“โปรแกรมอ่านหนังสือออกมาเป็นเสียงพูด” สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการเห็น

ผู้ที่มีปัญหาทางการเห็นในปัจจุบันสามารถจะใช้คอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปโดยอาศัยโปรแกรมสำหรับอ่านหน้าจอออกมาเป็นเสียงพูด แต่พวกเขาก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยุ่งเกี่ยวกับเอกสารกระดาษที่พิมพ์ออกมา หรือแม้แต่ในโลกของคอมพิวเตอร์เองก็มีข้อมูลภาพที่มีข้อความเขียนอยู่ซึ่งไม่สามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวอ่านข้อมูลให้ฟังโดยตรงได้เนื่องจากการที่เป็นข้อมูลภาพไม่ใช่ข้อความที่สามารถดึงไปเข้าสู่โปรแกรมได้โดยตรง 

เพื่อจะตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ เราจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางขึ้นมา โดยอาศัยเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปลงเอกสารภาพเป็นข้อความ (Optical Character Recognition) และเทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงพูด (Text-to-Speech) โดยทำการแปลงภาพสแกนของเอกสารหรือภาพถ่ายที่มีตัวอักษรเป็นข้อความซึ่งสามารถทำการอ่านออกมาเป็นเสียงพูดให้ผู้ที่มีปัญหาทางการเห็นสามารถรับฟังได้

เพียงแค่มีซอฟต์แวร์สำหรับอ่านหนังสือนี้ ผู้ใช้ก็สามารถสแกนภาพจากหนังสือเข้าสู่คอมพิวเตอร์ให้ซอฟต์แวร์อ่านออกมาเป็นเสียงพูดได้โดยอัตโนมัติ เพียงเท่านี้เขาก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลในสิ่งพิมพ์ต่างๆได้อย่างง่ายดาย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาความสามารถของตนและช่วยเหลือตัวเองได้ดียิ่งขึ้น เพื่อจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต